LIBRARY AND LABS

 

STATEMENT OF LIBRARY BOOKS FOR BED COURSE

SNO NAME OF SUBJECTS  NO. OF BOOKS 
1 SHIKSHA EVM UDIYAMAN BHARTIYA SAMAJ 383
2 SHIKSHAN EVM ADHIGAM KE MANOSAMAJIK ADHAR 375
3 SHAIKSHIK PRABANDH EVM VIDHYALYA SANGTHAN 204
4 SHAIKSHIK TAQNIKQI EVM KAKSHA-KAKS PRABANDH 243
5 BALYAVASTHA EVM VIKAS 210
6 GYAN EVM PATHYKRAM 125
7 ADHIGAM EVM SHIKSHAN 110
8 SANKAY EVM VISHYO KI SAMAJH 110
9 SAMKALIN BHARAT EVM SHIKSHA 110
10 PATHYAKRM SE PAR BHASHA 110
11 SHIKSHA ME NATTAK EVM KALA 110
12 ADHIGAM KE LIYE ANKLAN 110
13 SAMAAVESHI VIDHAAYLAYO KA NIRMAN 55
14 GENDER VIDHYALAYA EVM SAMAAJ 55
15 PARYAVARAN SHIKSHA 160
16 COMMERCE TEACHING 135
17 ARTS TEACHING 910
18 SCIENCE TEACHING 600
19 PATHAN EVM CHINTAN 55
20 SYAM KI SAMAJH 55
21 OTHERS BOOKS  1670
22 COMPUTER EDUCATION  245

STATEMENT OF LIBRARY BOOKS FOR BA-BED COURSE

 

SNO NAME OF SUBJECTS  NO. OF BOOKS 
1 HISTORY FIRST,SECOND & THIRD YEAR 75
2 HINDI LITT. I,II,III YEAR 75
3 ENGLISH LITT I,II,III YEAR  75
4 POLITICAL SCIENCE I,II,III YEAR 75
5 BALYAVASTHA EVM VIKAS 210
6 GYAN EVM PATHYKRAM 125
7 ADHIGAM EVM SHIKSHAN 110
8 SANKAY EVM VISHYO KI SAMAJH 110
9 SAMKALIN BHARAT EVM SHIKSHA 110
10 PATHYAKRM SE PAR BHASHA 110
11 SHIKSHA ME NATTAK EVM KALA 110
12 ADHIGAM KE LIYE ANKLAN 110
13 SAMAAVESHI VIDHAAYLAYO KA NIRMAN 55
14 GENDER VIDHYALAYA EVM SAMAAJ 55
15 PARYAVARAN SHIKSHA 160
16 COMMERCE TEACHING 135
17 ARTS TEACHING 910
18 SCIENCE TEACHING 600
19 PATHAN EVM CHINTAN 55
20 SYAM KI SAMAJH 55
21 OTHERS BOOKS  1670
22 COMPUTER EDUCATION  245

23    SANSKRIT I,II,III YEAR                         75                   
24 GEOGRAPHY I,II,III YEAR  75
25 SOCIOLOGY I,II,III YEAR  15
26 PEACE EDUCATION  15
27 GUIDENCE AND COUNSELLING  15
     

 


STATEMENT OF LIBRARY BOOKS FOR BSC-BED COURSE

 

 

 

SNO NAME OF SUBJECTS  NO. OF BOOKS 
1 CHEMISTRY THEORY I,II,III 75
2 CHEMISTRY PRACTICAL I,II,III YEAR 75
3 PHYSICS THEORY  I,II,III YEAR  75
4 PHYSICS PRACTICAL I,II,III YEAR 75
5 BALYAVASTHA EVM VIKAS 210
6 GYAN EVM PATHYKRAM 125
7 ADHIGAM EVM SHIKSHAN 110
8 SANKAY EVM VISHYO KI SAMAJH 110
9 SAMKALIN BHARAT EVM SHIKSHA 110
10 PATHYAKRM SE PAR BHASHA 110
11 SHIKSHA ME NATTAK EVM KALA 110
12 ADHIGAM KE LIYE ANKLAN 110
13 SAMAAVESHI VIDHAAYLAYO KA NIRMAN 55
14 GENDER VIDHYALAYA EVM SAMAAJ 55
15 PARYAVARAN SHIKSHA 160
16 ZOOLOGY THEORY I,II,III YEAR  75
17 ZOOLOGY PRACTICAL I,II,III YEAR  75
18 SCIENCE TEACHING 600
19 PATHAN EVM CHINTAN 55
20 SYAM KI SAMAJH 55
21 OTHERS BOOKS  1670
22 COMPUTER EDUCATION  245

 

23    BOTANY THEORY I,II,III YEAR                 75                   
24 BOTANY PRACTICAL  I,II,III YEAR  75
25 MATHEMETICS  I,II,III YEAR  75
26 PEACE EDUCATION  15
27 GUIDENCE AND COUNSELLING  15
 28 MATHEMATICS PRACTICAL I,II,III YEAR    75

MAGAZINES/ JOURNALS 

 

SNO NAME OF MAGAZINES/ JOURNALS

NO. OF

MAGAZINES/

JOURNALS 

1 JOURNAL OF INDIAN EDUCATION                 01
2 SCHOOL SCIENCE 01
3 INDIAN EDUCATIONAL ABSTRACTS  01
4 SHIVIRA PATRIKA  01
5 PRATHMIK SHIKSHAK SHAIKSHIK SANVAD KI PATRIKA   01
6 THE PRIMARY TEACHER 01
7 INDIAN EDUCATIONAL REVIEW 01
8 BHARTIYA ADHUNIK SHIKSHA  01
9 CHAVI JOURNALS  01
10 DAINIK BHASKAR AND TIMES OF INDIA  01
 

 

Chemistry Lab 

  


biology Lab 

 

Physics Lab

Library

PSYCHOLOGY AND E.T. LAB 

GEOGRAPHY LAB 

LANGUAGE LAB 


Gallery

All Rights Reserved | Powered By : Dogma Soft Ltd.